Offcanvas Section

agabaraniak71@gmail.com

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.agabaraniak.com

Niniejszy regulamin reguluje zasady zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.agabaraniak.com.

Sprzedającym jest firma IPRO MEDIA AGNIESZKA BARANIAK
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 9/401
50-077 Wrocław
Zarejestrowana pod numerem NIP: 897-166-04-24 ,
Regon: 368396270
zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§ 1 Definicje

I. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
II. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje osoba fizyczna, zwana dalej klientem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
III. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
IV. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
V. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
VI. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
VII. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
VIII. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
IX. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
X. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
XI. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

I. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.agabaraniak.com.
II. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
III. Sklep internetowy . prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
IV. Wszystkie Towary oferowane w sklepie . są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Towary są autorskie i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
V. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
I. przeglądarka internetowa [nazwa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji []
II. minimalna rozdzielczość ekranu [x] pikseli.
VI. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

I. Ceny podane na stronie internetowej są to ceny brutto. Ceny podane są w dolarach amerykańskich. Podane na stronie www.agabaraniak.com obejmują ceny towaru/usługi, nie obejmują kosztów wysyłki i pakowania towaru.
II. Wszystkie zamówienia w sklepie/na stronie przyjmowane są tylko i wyłącznie przez stronę internetową. Klient może ewentualnie złożyć zamówienie drogą meilową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
III. Składanie zamówień poprzez stronę internetową Klient może składać 7 dni w tygodniu/24 h na dobę, przez cały rok.
IV. Zamówienie jest prawidłowo złożone i przyjęte tylko wtedy, gdy Klient poprawnie wypełni na stronie formularz zamówienia. Konieczne jest podanie danych kontaktowych, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego. Przez adres rozumie się adres do wysyłki zamówienia fizycznego.
V. W sytuacji, gdy podane przez Klienta dane są niekompletne, nieczytelne lub błędne, Sprzedający ma obowiązek skontaktować się z Klientem w celu ustalenia prawidłowych danych. Jeśli kontakt z Klientem jest z jakiś powodów niemożliwy, sprzedający podejmuje bezskuteczną próbę podjęcia kontaktu drogą telefoniczną lub meilową, Sprzedający ma prawo do anulowania złożonego zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.agabaraniak.com.
VI. W trakcie składania zamówienia Klient może wyrazić wolę/chęć otrzymania paragonu fiskalnego lub Faktury VAT. Dokumenty mogą zostać załączone do wysłanego towaru lub wysłane w wersji elektronicznej na adres meilowy podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Dokumenty są wysłane w formie elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Przedmiotowe dokumenty to w szczególności Faktury VAT, Faktury VAT z załącznikami, Faktury korygujące z załącznikami.
VII. Niniejsza zgoda Kupującego uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej zgodnie z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
VIII. Klient, w trakcie składania Zamówienia na stronie www.agabaraniak.com może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie sklepowej. Dane umieszczone są w bazie danych Sklepi Internetowego, którego właścicielem jest IPRO MEDIA Agnieszka Baraniak z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 9/401. Dane potrzebne są w celu realizacji zamówienia.
IX. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
X. Na stronie www.agabaraniak.com jest możliwość zapamiętania danych Klienta, które podawane są przy procesie składania zamówienia. Zapamiętanie danych ułatwia Klientowi proces składania kolejnego zamówienia. W celu zapamiętania danych Klient powinien podać login i hasło, które są niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
XI. Podany przez Klienta Login, jest podanym adresem e-maila. Hasło dostępu do konta Klient ustala wg siebie podając ciąg znaków. Hasło dostępu jest znane tylko Klientowi, Sprzedający nie posiada informacji o nim. Klient ma obowiązek zachowania tajemnicy hasła dostępu, które powinno być chronione przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
XII. Klient po zakończeniu składania zamówienia na stronie www.agabaraniak.com otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość, która jest potwierdzeniem złożenia zamówienia i otrzymania tego zamówienia przez Sprzedającego.
XIII. Procedura realizacji zamówienia jest rozpoczęta w momencie wpływu na podane przez Sprzedającego w wiadomości e-mail konto opłaty za zamówienie, wraz z kosztami pakowania i kosztem wysyłki.
XIV. Procedurę realizacji zamówienia można przyspieszyć po wcześniejszym uzgodnieniu warunków wpłaty między Kupującym a Sprzedającym. Jedynym sposobem na przyspieszenie realizacji zamówienia jest wykonanie przelewu ekspresowego lub przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia wpłaty za złożone na stronie zamówienie.
XV. Czas rozpoczęcia realizacji złożonego na stronie zamówienia pokrywa się z momentem w[ływu środków na rachunek bankowy.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

I. Zamówiony fizyczny towar wysyłany jest na wskazany przez Kupującego adres podany w formularzu zamówienia lub podany drogą e-mail.
II. Klient zobowiązany jest do niezwłocznej korekty adresu w przypadku podania złego adresu do wysyłki. Zgłoszenie poprawnego adresu może odbyć się drogą telefoniczną lub e-mail.
III. W przypadku, gdy wysyłka ma wyjść w terminie późniejszym niż przewidywany czas realizacji zamówienia, Klient zobowiązany jest również poinformować o tym fakcie Sprzedającego drogą e-mail.
IV. Zakupiony i opłacony towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
V. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy wysyłki towaru za pobraniem.
VI. Każda wychodząca od Sprzedającego przesyłka jest dostarczana zgodnie z terminem podanym przy każdy, Towarze na stronie www.agabaraniak.com.
VII. Termin realizacji Towarów na zamówienie jest ustalany indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania projektu i czasu niezbędnego na jego wykonanie.
VIII. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć w przypadku ilustracji akwarelowych na zamówienie.
IX. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą”” lub przelewem należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym (1-2 dni robocze, w przypadku, kiedy nie są to dni wolne od pracy).
X. Kupujący/Klient jest obciążony kosztami dostawy/wysyłki zamówionego towaru według cennika dostawy/wysyłki.
XI. Ceny wysyłki są cenami, które ustalane są indywidualnie.
XII. Ceny wysyłki są uzależnione od wielkości oraz ciężaru przesyłki.
XIII. Ceny wysyłki widnieją przy złożonym zamówieniu lub też po wcześniejszym kontakcie ze sprzedawcą.


§ 5 Płatności

I. Na każdy sprzedany towar jest wystawiony paragon lub imienny dowód zakupu/faktura.
II. Płatność za zamówiony towar następuje za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem na konto sklepu.
§ 6 Odstąpienie od umowy

I. Klientowi/konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
II. W przypadku gdy następuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
III. Wszystko to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, w przypadku zamówienia gotowego produktu.
IV. W przypadku zamówienia produktu/usługi na rzecz wykonania której Sprzedający ponosi koszty w postaci zakupu oprogramowania, materiałów niezbędnych do jego wykonania, Kupujący pokrywa koszty inwestycji w usługę.
V. Zwrot kosztów inwestycji nie następuje w przypadku, gdy Klient wyraża chęć zmiany przedmiotu zamówienia wyrażając zgodę na zakup opcji dodatkowych
drogą wyłącznie e-mail lub w formularzu zamówienia, która wymaga inwestycji dodatkowych (np. w font, grafiki gotowe ) na wyraźne życzenie i zgodę Klienta.
VI. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
VII. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 7 Procedura reklamacji
I. Oferowane w sklepie www.agabaraniak.com produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski.
II. Czas gwarancji każdego produktu fizycznego, sprzedawanego na stronie wynosi 12 miesięcy.
III. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń fizycznych produktów z winy Kupującego.
IV. Gwarancja obejmuje sam produkt, nie obejmuje opakowania takiego jak gotowa oprawa obrazu, haczyk do zawieszania.
V. Do rozpatrzenia przez Sprzedającego reklamacji niezbędne jest podanie w opisie reklamacji: 1) informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, 2) daty wystąpienia wady, 3) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżenie ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, oraz 3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Kupującego.
VI. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
VII. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: IPRO MEDIA Kazimierza Wielkiego 9/401, 50-077 Wrocław.
VIII. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
IX. W przypadku, gdy zamówiony towar nie jest zgodny z umową, Klient ma prawo zażądać doprowadzenia do stanu zgodnego z umową, o ile to możliwe. W przypadku, gdy nie jest to do zrealizowania Sprzedający jest zobowiązany wykonać nowy przedmiot umowy, zgodny z zamówieniem Klienta, nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy., chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
X. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
XI. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

I. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
II. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
III. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
I. W trakcie składania zamówienia, do momentu kliknięcia guzika „Złóż zamówienie”, wszyscy Klienci, którzy posiadają konto w Sklepie www.agabaraniak.com mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych przez edycję profilu konta.
II. Jeśli Kupujący chce dokonać korekty Zamówienia lub weryfikacji Zamówienia, można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..